Размер шрифта Цветовая схема Изображения

北高加索联邦大学

入场电话或留言:
+79624446591

ois.selcom@ncfu.ru

来斯塔夫罗波尔写:

join@ncfu.ru

北高加索联邦大学行政管理

别斯帕洛夫·德米特里·尼古拉耶维奇

别斯帕洛夫·德米特里·尼古拉耶维奇

校长

Tel: (8652) 95-69-32

E-mail: rector@ncfu.ru

利霍维德·安德烈·亚历山德罗维奇

利霍维德·安德烈·亚历山德罗维奇

科学工作副校长

Tel: (8652) 95-64-87

E-mail: alikhovid@ncfu.ru

梅岑采娃·奥克萨娜·斯坦尼斯拉芙娜

梅岑采娃·奥克萨娜·斯坦尼斯拉芙娜

学术事务代理副校长

Tel: (8652) 94-42-13

E-mail: omezentceva@ncfu.ru

阿夫拉列夫·尼基塔·弗拉基米罗维奇

阿夫拉列夫·尼基塔·弗拉基米罗维奇

战略发展副校长

Tel: (8652) 33-05-76

E-mail: navralev@ncfu.ru

戈罗迪斯卡娅·尤利娅·尼古拉耶芙娜

戈罗迪斯卡娅·尤利娅·尼古拉耶芙娜

行政工作副校长

Tel: (8652) 94-73-79

E-mail: ygorodiskaya@ncfu.ru

柳耶夫·阿扎马特·哈赛诺维奇

柳耶夫·阿扎马特·哈赛诺维奇

青年政策副校长

Tel: (8652) 33-06-38

E-mail: aliuev@ncfu.ru

伊万诺夫·瓦西里·亚历山德罗维奇

伊万诺夫·瓦西里·亚历山德罗维奇

教育政策主任

Tel: (8652) 33-05-40

E-mail: vaivanov@ncfu.ru

扎哈尔琴科 谢尔盖·亚历山德罗维奇

扎哈尔琴科 谢尔盖·亚历山德罗维奇

财务总监

Tel: (8652) 33-05-36

E-mail: szakharchenko@ncfu.ru

阿赫维尔迪耶娃·米娜·伊斯拉莫夫娜

阿赫维尔迪耶娃·米娜·伊斯拉莫夫娜

信息政策总监

Tel: (8652)330738

E-mail: makhverdieva@ncfu.ru